Katholieke identiteit basisschool de Oversteek in Dreumel

De rol van de katholieke traditie in ons onderwijs, is de afgelopen decennia veranderd. De kerkelijke betrokkenheid is afgenomen, maar allerlei elementen uit de katholieke traditie, zoals waarden en normen en het vieren van Kerst en Pasen, spelen nog steeds een rol op onze school. Wij bieden kinderen ook door het jaar heen verhalen uit de oude en nieuwe Bijbel aan.

Er is een grote diversiteit onder leerkrachten, ouders en leerlingen, met betrekking tot de katholieke traditie. Sommigen zijn kerkelijk betrokken, anderen komen uit een katholiek nest, maar zijn niet meer kerkelijk actief, en weer anderen geven aan geen verbondenheid te voelen met de katholieke traditie. We willen recht doen aan deze diversiteit. Iedereen is welkom op onze school. Katholieke antwoorden op levensvragen staan daarom naast andere antwoorden en overtuigingen.

Het vormgeven aan onze levensbeschouwelijke identiteit, doen we aan de hand van drie aandachtsvelden, die hun wortels hebben in de katholieke traditie, waar men traditioneel spreekt over catechese, liturgie, diaconie en pastoraat. Vertaald naar onze school, willen wij samen met alle kinderen:

  • leren over het leven
  • het leven vieren
  • het leven delen

Voor ons staat niet voor eens en altijd vast, wat we de kinderen willen leren over het leven, of hoe en wat we willen vieren. Regelmatig denken we daarover na en bespreken dat met elkaar.

‘Leren over het leven’ betekent bij ons op school allereerst het ontwikkelen van respect voor het leven, respect voor jezelf, respect voor anderen en respect voor de natuur. We willen ieder kind laten merken dat het ertoe doet, dat het er mag zijn. Respect voor het leven betekent ook het ontwikkelen van vertrouwen in het leven. Soms zit het mee en soms zit het tegen. Ondanks tegenslagen, verdriet en uiteindelijk de dood, willen we kinderen leren dat het leven de moeite waard is. We willen samen rijke en diepe ervaringen opdoen en delen met elkaar, zodat kinderen zich kunnen blijven verwonderen over het mooie, goede en zinvolle in het leven. Bij dit alles willen we het besef vergroten dat we verantwoordelijkheid dragen voor elkaar. We willen recht doen aan het feit dat iedereen uniek is, maar we willen ook oog hebben voor overeenkomsten en verwantschap beleven met elkaar.

‘Het leven vieren’ betekent voor ons op de eerste plaats het stilstaan bij belangrijke momenten in het leven op school. Zo zullen we aan het begin van het schooljaar ‘verbondenheid’ vieren: samen gaan we er een mooi schooljaar van maken. Natuurlijk vieren we ook het leven van ieder kind, door rond de verjaardag van een kind, dankbaar te zijn dat dit kind in ons midden is en samen hopen we dat er mooi nieuw levensjaar mag volgen. We willen kinderen bewust maken van ervaringen en gevoelens, die de basis van een viering vormen. De eigen inbreng van de leerlingen, hun ervaringen en gevoelens, zijn dan ook belangrijk bij het vieren op onze school. Naast momenten uit het schooljaar, vieren we ook vrolijke en meer bezinnende feesten uit onze cultuur, zoals Sinterklaas en Carnaval, Kerst en Pasen.

‘Het leven delen’ betekent voor ons allereerst werken aan een positief klimaat op school en in de groepen. Daartoe besteden we aandacht aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. We willen leerlingen actief betrekken bij het schoolgebeuren, om zo hun verantwoordelijkheidsbesef te vergroten. Daarnaast hebben we ook oog voor het leven buiten onze school. Er is aandacht voor goede doelen acties voor kwetsbare mensen en de natuur. We willen leerlingen een houding van zorgzaamheid bijbrengen. We willen ook momenten van rouw en verlies met elkaar delen.