Samenwerkingsverband Stromenland

Onze school is aangesloten bij het Ondersteuningsplatform Maas en Waal. Deze sub-regio maakt deel uit van Stromenland; dit is het grote samenwerkingsverband Passend Onderwijs te Nijmegen.

Ondersteuningsplatform Maas en Waal is een samenwerkingsverband van 17 basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Druten en West Maas & Waal. Hiermee realiseren wij een systeem van passend onderwijs op verschillende niveaus (in de klas, op school en tussen de scholen en besturen in onze regio).

Als vanuit onze interne zorg in samenwerking met o.a. schoolbegeleidingsdienst blijkt, dat er voor uw kind extra advies of extra ondersteuning nodig is, dan schakelen wij de hulp in van het Ondersteuningsplatform. Alle activiteiten die het platform ontplooit, zijn gericht op de kwaliteit van extra ondersteuning. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk kinderen deze ondersteuning op de basisschool kunnen ontvangen. Als blijkt dat deze ondersteuning niet het gewenste resultaat oplevert, kan dit leiden tot het advies om samen met u te gaan zoeken naar een andere, meer geschikte onderwijsvorm voor uw kind. Het platform geeft dan een Toelaatbaarheidsverklaring af voor de Speciale Basisschool of het Speciaal Onderwijs.

De kerntaken van het platform zijn:
  • Kort-tijdelijke advisering t.b.v. de ondersteuning binnen onze school
  • Toekenning van een arrangement (extra ondersteuning en begeleiding op school) o.a. NT2, impulsklas
  • Afgeven Toelaatbaarheidsverklaring voor SBO of SO.
Daarnaast werkt het platform samen met:
  • Schoolmaatschappelijk werk
  • Gemeente en sociale wijkteams
  • Peuterspeelzalen
  • GGD
  • Andere externe deskundigen op afroep. Let op: wanneer het gaat over dyslexie onderzoek en behandeling werkt de school alleen samen met gekwalificeerde professionals. Deze zijn geregistreerd in het BIG – register of bij de beroepsvereniging.
Het Ondersteuningsplatform is gehuisvest in:

Centrum Passend Onderwijs (CPO) bij SBO de Dijk.
Het postadres is: Heuvel 61- 63, 6651 DB Druten.
De contactpersoon voor Passend Onderwijs in onze regio is Roland Brans (r.brans@groeisaampo.nl)