Schoolondersteuningsprofiel

1. Naam en adres

Basisschool De Oversteek
Nieuwstraat 10a
6621 KV Dreumel
0487-571331
info-oversteek@groeisaampo.nl

Ambitie

Basisschool de Oversteek zal de komende jaren uitgroeien naar een IKC. Alle partners zijn gesitueerd in de MFA d’n Hoender waar basisschool de Oversteek een onderdeel van is.

2. Schoolinformatie

Missie: Grip op resultaat, oog voor talent.
Zie ook de website van de school: www.de-oversteek.nl.

3. Schoolkleur of typering

De Oversteek werkt, handelt en denkt vanuit het concept “de Vreedzame School”.
De school profileert zich nadrukkelijk met de termen “school in de ochtend” en “school in de middag”.
In de ochtend staat opbrengstgericht werken t.a.v. de leervakken centraal en in de middag staan talentontwikkeling, creativiteit en de zaakvakken centraal.
Zie schoolgids: www.de-oversteek.nl.

4. Specifieke kenmerken

Het gebouw is verdeeld in units. Er is een unit voor de groepen 1-2-3 beneden, vervolgens een unit voor de groepen 4-5-6 op de bovenverdieping in het midden van het gebouw en aan het einde (met een eigen ingang) de unit voor de groepen 7-8.
Op de unit wordt zowel in de ochtend als in de middag bij diverse onderdelen groep overstijgend gewerkt.
Bij het lezen wordt er op unit 4-5-6 en op unit 7-8 met unitplannen gewerkt i.p.v. groepsplannen.
Tijdens school in de middag werken kinderen ook in de tuin en er zijn kookworkshops.

Ambitie

Het werken op unitniveau zal verder uitgediept worden en uitgebreid naar andere vakgebieden zoals automatiseren en begrijpend lezen.

5. Aantal leerlingen/groepen

Ca. 240 leerlingen, verdeeld over 10 groepen (in januari start er een instroomgroep).

6. Samenwerking met ouders

Het samenwerken met ouders wordt als belangrijk ervaren. De school betrekt ouders bij diverse activiteiten en groepsuitstapjes. Er is een oudervereniging en een medezeggenschapsraad.
Bij diverse projecten worden ouders betrokken middels een klankbordgroep. Vanaf het schooljaar 2014-2015 is er een nieuwe gesprekscyclus met ouders gekoppeld aan het schema van handelingsgericht werken.

Ambitie

De didactische ouderschap participatie meer vorm geven.

 

Kwaliteitszorg

7. Externe meting

De Oversteek heeft het basisarrangement. Zie ook: www.onderwijsinspectie.nl.

Ambitie

De Oversteek blijft minimaal op dit basisarrangement waarbij elk onderdeel een voldoende scoort.

8. Interne metingen

 • Trends worden, m.b.v. de citotoets uitslagen, gevolgd op kind-, groep- en schoolniveau en zit ingebed in de cyclus van handelings gericht werken.
 • Een keer per jaar is er een monitoringsgesprek met de bestuurder.
 • Middels de gesprekkencyclus voor leerkrachten worden de kwaliteiten/vaardigheden van de leerkrachten besproken.
 • Er is een instrument ingevuld om de basiszorg in kaart te brengen.
 • Er zijn inmiddels een 0, 1 en 2 meting verricht rondom ons pedagogisch klimaat (Vreedzame School).
Ambitie
 • Een externe visitatie van een aantal directeuren kan helpen om de school verder te ontwikkelen.
 • Bij de interne meting bevragen we kinderen jaarlijks op het gebied van veiligheid.

9. Opbrengsten

 • De eind cito scores zitten in een stijgende lijn waarbij de laatste drie schooljaren een score is behaald boven het landelijk gemiddelde.
 • De tussenresultaten van lezen en spellen worden als goed beschouwd.
 • De opbrengsten vanaf groep 5 laten een licht dalende lijn zien op het gebied van rekenen en begrijpend lezen.
Ambitie
 • De eind cito score blijft op of boven het landelijk gemiddelde
 • De daling van de tussenresultaten moet worden omgebogen naar wederom een stijgende lijn.

 

Basisondersteuning

11. Onderwijsaanbod

 • Karakter (Lijn 3 in groep 3 en Leerlijnen Parnassys kleuters), Wereld in Getallen groep 3-8 (Leerlijnen Parnassys kleuters), Spelling gebaseerd op José Schraven methodiek, Taalverhaal.nu en Nieuwsbegrip (begrijpend lezen).
 • Voor de zaakvakken gebruiken we Kernconcepten, waar ook de creatieve vakken een plek hebben.
 • Er is een ruim aanbod sport en bewegen.
Ambitie
 • Er worden tijdens de instructiemomenten meer coöperatieve werkvormen aangeboden.

12. Specialisme in het team

 • 1 IB-er
 • 2 Leerkrachten met RT achtergrond
 • 1 rekencoördinator
 • 1 taalcoördinator
 • 2 leesspecialisten
 • 3 leerkrachten met een kartrekkersfunctie (Vreedzame School, school in de ochtend en Kernconcepten)
 • 1 vakleerkracht gymnastiek

13. Specialisme in de stichting

 • Samenwerkingsverband “Stromenland”.

14. Zorgroute

Onze school werkt opbrengstgericht binnen de cyclus van handelingsgericht werken.

 • Waarnemen: toetsen
 • Begrijpen van de toetsuitslagen: bespreken op de unit, daarna met de IB-er tijdens een groepsbespreking en a.d.h.v. criteria worden leerlingen besproken in de leerlingbespreking (leerkracht-IBer). Hieruit kan een leerlingbespreking volgen waarbij ook ouders en een externe deskundige worden uitgenodigd.
 • Plannen: er wordt planmatig gewerkt vanuit doelen. Kinderen worden ingedeeld in drie aanpakken.
 • Realiseren: het omzetten van de doelen naar handelen in de klas waarbij we gebruik maken van verschillende materialen/werkvormen.
Ambitie
 • Meer gebruik maken van verschillende ICT-middelen om doelen te realiseren.

15. Onderwijs binnen de klas

 • Instructiemomenten volgens DI model aan de hele groep of kleinere groepen (op unitniveau) op het gebied van taal, spelling, begrijpend lezen en rekenen.
 • We werken met 3 aanpakken in de groep:
  • Aanpak 3: instructie onafhankelijk. Deze kinderen gaan na een korte instructie zelfstandig aan de slag.
  • Aanpak 2: instructie gevoelig. Deze groep volgt de basis instructie.
  • Aanpak 1: instructie afhankelijk. Leerlingen krijgen verlengde instructie en begeleide verwerking. Hiervoor zijn intern criteria ontwikkeld.
Ambitie

De komende jaren zal er steeds meer onderwijs worden geboden op unitniveau. Hiermee worden leerlijnen steeds belangrijker.

16. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

A.d.h.v. criteria worden de kinderen ingedeeld in drie aanpakken. Binnen aanpak 1 spreken we van intensief en intensief plus. Kinderen die vallen onder intensief plus zijn kinderen die ook besproken zijn/worden tijdens de leerlingbespreking.
Binnen aanpak 3 spreken we van meer en meer plus. Kinderen die vallen onder meer plus zijn kinderen die ook besproken zijn/worden tijdens de leerlingbespreking.

De school heeft ervaring met leerlingen die:

 • Een lichamelijke beperking hebben met relatief weinig zorgbehoefte in ADL.
 • Langdurig ziek zijn en relatief weinig zorgbehoefte in ADL hebben.
 • Spraak- en taalproblemen en lichte stoornissen hebben.
 • Leerproblemen en lichte leerstoornissen hebben.
 • Een beneden gemiddeld IQ hebben en waarbij het kind zich wel bevindt.
 • Visus problemen hebben met relatief weinig zorgbehoefte in ADL.
 • Gedragsproblemen hebben.

School en ouders trekken samen op, zie schoolgids communicatie met ouders blz. 17.
Regelmatig zullen zij gezamenlijk, volgens de cyclus van HGW, evalueren en nieuwe, realistische stappen bepalen.

De school beschikt over de volgende fysieke voorzieningen:

 • Rolstoeltoegankelijk (lift)
 • Invalide toilet
 • Gespreksruimten

Wij bieden een zo breed mogelijk aanbod om te zorgen dat binnen het dorp Dreumel alle kinderen minimaal de basisondersteuning kunnen ontvangen.
Dit betekent dat de Oversteek geen gespecialiseerde zorg kan bieden.

 

Extra ondersteuning

17. Samenwerkingspartners lichte onderwijsondersteuning

 • Ondersteuningsplatform
  Vanuit het ondersteuningsplatform kunnen er passende arrangementen worden aangevraagd. Hiervoor wordt, in overleg met ouders, een groeidocument opgestart. Dit document moet door ouders worden ondertekend.
 • Orthopedagoog

18. Samenwerkingspartners zorg

Ouders en school hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van:

 • Spreekuur Schoolmaatschappelijk werk
 • Spreekuur Sociaal verpleegkundige

 

Diepte ondersteuning

19. Samenwerkingspartners zware onderwijsondersteuning

Wanneer de school de ondersteuningsvraag niet meer kan beantwoorden met behulp van de basis- of extra ondersteuning en haar handelingsverlegenheid kan aantonen, wordt er door de school een beschikking bij de commissie van Toelaatbaarheid aangevraagd voor plaatsing in Speciaal (Ba)Onderwijs.