Sociale veiligheid

Welbevinden

De vreedzame School werkt aan een veilig schoolklimaat waarin kinderen respectvol met elkaar omgaan. Dit werkt preventief t.a.v. pestgedrag. Toch is pesten op geen enkele school volledig uit te bannen. Afzonderlijke gevallen blijven zich voordoen.

De traditionele aanpak bij pesten heeft vaak een averechts effect. Bemoeit een volwassene zich ermee en wordt de pester gestraft, of de wacht aangezegd, dan voelt deze zich verraden en gaat hij of zij nogal eens verhaal halen bij het slachtoffer. Het pesten gaat dan “ondergronds” verder.

Daarom werken wij met de No Blame aanpak. Deze methodiek past binnen de Vreedzame School. Om goed zicht te houden op het welzijn van de kinderen vullen we ZIEN! in. Dit is een digitaal programma waar we de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen kunnen gaan volgen. De onderdelen welbevinden en betrokkenheid vindt u terug op het rapport.

Pesten

Het pestprotocol op basisschool de Oversteek

Pesten is gedrag onder kinderen, dat onwenselijk is. De Oversteek hanteert onderstaand pestprotocol. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat pesten op de Oversteek niet thuis hoort.
De Oversteek werkt vanuit de leefregels van de Vreedzame School.
Wilt u meer lezen over pesten en onze aanpak ga dan naar: www.de-oversteek.nl.

De lessenserie uit de methode bestaat uit interactieve lessen voor alle groepen rondom het centrale thema: het oplossen van conflicten zonder geweld. Ook sociale vaardigheden die daar een voorwaarde voor zijn, komen aan bod. De lessen worden door de groepsleerkracht gegeven.

In het verlengde van de lessen realiseert het schoolteam een sociaal klimaat, dat de school tot gemeenschap maakt, waarin iedereen zich medeverantwoordelijk, thuis en betrokken voelt.

Wanneer er conflicten zijn doorlopen we de volgende oplossingsgerichte stappen:
 1. STOP! Afkoelen.
 2. Praten met elkaar, zeg wat je wilt en luister naar de ander
 3. Maak er een win-win situatie van en maak een plan
 4. Geef elkaar de hand en houd je aan de afspraken

Naast de leefwijze vanuit de Vreedzame School en de lessen wordt er ook aan het begin van het schooljaar in elke groep aandacht besteed aan klikken. De kinderen wordt duidelijk gemaakt dat melden van pestgedrag geen klikken is.
Klikken wordt opgenomen in de groepsafspraken.

Pesten is:

Buitengesloten of genegeerd worden (doen of je niet bestaat).
Uitgescholden worden vanwege het anders zijn, bijv. kleding, uiterlijk, gedrag etc.
Door een groepje kinderen zomaar in elkaar geslagen worden.
Bedreigd worden met ‘in elkaar worden geslagen’ als je de volgende keer geen geld, snoep of iets dergelijks meeneemt.
Als dit steeds bij hetzelfde kind of enkele kinderen gebeurt en meerdere keren per week of per dag, dan is er sprake van structureel pesten.

Hoe wordt pestgedrag geconstateerd?

Zowel door informatie van ouders, leerkrachten als kinderen kan pestgedrag geconstateerd worden. Vanaf groep 1 vinden er vreedzame lessen plaats waarin het thema aan de orde is.
Regelmatig vraagt de leerkracht of iedereen gezellig kan spelen en werken. Ook een verandering in het gedrag van een kind kan wijzen op gepest worden.

Welke stappen volgen wij als er pestgedrag is geconstateerd of wanneer er vermoedens zijn van pestgedrag?
 1. Leerkrachten, schoolleiding en betreffende ouders worden op de hoogte gebracht.
 2. Er wordt gewerkt volgens het 7 stappen plan.
  1. Gesprek met degene die gepest wordt
  2. Eerste bijeenkomst met de groep of een groepje (waaronder de gepeste en de pester)
  3. Probleem uitleggen
  4. Verantwoordelijkheid delen
  5. Vraag ideeën ieder groepslid (wat ga jij doen…)
  6. Laat de groep afspraken maken met elkaar
  7. Een gesprek met elk afzonderlijk (naar eigen rol in het geheel, wat ga jij doen?)
 3. Er vindt regelmatig contact plaats tussen leerkracht en ouders en na minstens twee weken is er een vervolggesprek met de ouders van zowel de pester als het gepeste kind, waarin bekeken wordt wat het effect is geweest van de genomen maatregelen.
 4. Zowel de pester als het gepeste kind worden extra begeleid. Voor de pester wordt gezocht naar spel- en werkmogelijkheden en er wordt duidelijkheid geboden in wat wenselijk gedrag is. De gepeste wordt geholpen ‘stop’ te zeggen en te melden wanneer het mis gaat.
 5. Bij aanhoudend pesten onderneemt de schoolleiding actie vanuit de ‘Gedragscode Groeisaam’ en het ‘Protocol berisping, schorsing en verwijdering’.

Antipestcoördinatoren

Sinds 16 september 2015 zijn Annet Wooninck en Sjoske Emons Anti-Pestcoördinatoren (APC) op de Oversteek na het volgen van de gelijknamige cursus. In maart 2015 is er een ‘Anti-Pestwet” door de Tweede Kamer aangenomen waarin de sociale veiligheid op scholen gewaarborgd wordt. Wat kunt u van hen verwachten?

 • Zij zorgen ervoor dat de school een sociaal veiligheidsbeleid voert.
 • Zij zorgen voor monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen.

 

De groepsleerkrachten blijven eerste aanspreekpunt voor kinderen en ouders als er sprake is van pesten. De APC worden op de hoogte gebracht van lopende zaken. Indien mogelijk begeleidt en coacht de APC de groepsleerkrachten bij de stappen die volgens het pestprotocol gezet moeten worden (zie schoolgids).

Jaarlijks worden leerlingen vanaf groep 5, bevraagd naar de sociale veiligheid op onze school (monitoring). De resultaten hiervan bespreken zij met de leerkracht, de unit of het team, afhankelijk van het resultaat. Daarnaast zorgen zij voor het up-to-date houden van ons pestprotocol en ons sociale veiligheidsbeleid. Het komt regelmatig terug op de agenda van onze teambijeenkomsten en tijdens het geven van lessen van de Vreedzame School.